Launchpad


WINk

WINk

Allocation 999 WINk
Start Time 2020-10-10T12:00
End Time 2021-01-15T00:00

WINk

WINk is a gaming platform for users to play socialize and stake across multiple blockchain ecosystems that leverages the WIN token as the native digital asset within the platform.

Through behavioral mining innovative token economy design and other incentive mechanisms WINk has built an ecosystem that provides a high quality decentralized gaming

experience which enables developers to build dApps that drive genuine adoption and engages users to participate and contribute as active stakeholders in the platform.

 

---------------

 

WINk는 사용자가 플랫폼 내 기본 디지털 자산으로 WIN 토큰을 활용하는 여러 블록체인 생태계에서 소셜 및 스테이크를 즐길 수 있는 게임 플랫폼입니다.

WINk는 행동 채굴 혁신 토큰 경제 설계 및 기타 보상 메커니즘을 통해 고품질의 분산형 게임 경험을 제공하는 생태계를 구축했습니다.

이를 통해 개발자는 진정한 채택을 유도하고 사용자가 플랫폼에서 적극적인 스테이크 홀더로 기여할 수 있도록 하는 dAPP을 구축할 수 있게 됩니다.

 

--------------

 

WINk là một nền tảng game - nơi mà người dùng có thể chơi, giao lưu và đóng cổ phần trên nhiều hệ sinh thái blockchain sử dụng token WIN làm đồng tiền gốc trong nền tảng. Với behavioral mining,

mô hình nền kinh tế token đổi mới và các cơ chế khích lệ khác, WINk đã xây dựng một hệ sinh thái có chất lượng cao, trải nghiệm game phân quyền cho phép các lập trình viên xây dựng dApp để thúc đẩy sự

chấp nhận và khuyến khích người dùng tham gia, cũng như đóng góp cho nền tảng trên vai trò cổ đông.

 

Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.