Launchpad


WSC Cash

Wolf Farming - Farming Platform that allows users to save, loan, borrow and pay Crypto Assets

Allocation 1,000,000 WSC Cash
Start Time 2020-12-01T10:16
End Time 2021-01-31T10:16

WSC Cash

Project introduction

WOLF Project is a global project responding to innovative content, constantly being developed and updated with OTC Market, Wolf Margin Exchange and Wolf Farming.

Long-term marketing can be done through a series of systematic activities. Dapps are also formed based on a variety of content allowing users to experience..

The game is developed by using DAPP to bring the enjoyment of users. We also develop APP so that users can use it easily and conveniently. 

 

Feature

Game & Finance: WOLF participants can use their own WSC Cash every day and 50% of ownership can participate in the game. They can join Margin Trading, Farming to earn profit and reinvest. The game is very interesting and profitable for the users.

Community information: You can get access to the news of the coin industry, WOLF and events by participating in various SNS channels such as Facebook, Twitter, Youtube and Telegram.

Diverse Profit Marketing: Users participating in WOLF content can experience marketing (referral bonuses, level bonuses) that can generate a lot of additional profits. They can introduce many people to join the project and when the referral is successful, users can join Farming and get profit faster.

 

--------------

 

프로젝트 소개

WOLF Project는 강력한 글로벌 Project이며, OTC Market, Wolf Mazin Trading, Wolf Farming, 등 지속적으로 개발되어 업데이트되는 혁신적인 컨텐츠를 만나볼 수 있다.

체계적인 운영으로 장기적인 마케팅 운영이 가능하며, 다양한 컨텐츠 기반으로 형성된 Dapp을 경험할 수 있다.

DAPP을 활용하여 게임을 개발해서 사용자에게 재미를 주고 APP 개발을 이용하여 사용자들이 쉽고 편리하게 사용할 수 있도록 하였다.

 

 

특징

게임 & 금융 :  WOLF 에 참여하는유저는 매일 소유하고 있는 WSC cash를 사용하여 소유자의 50 %가 게임을 진행합니다. Margin Trading, Farming 등 게임에 참여하여 수익을 얻고 재투자를 진행합니다. 게임은 매우 재미있고 유저에게 수익을 안겨줍니다.

 

커뮤니티 정보 공유 : 코인정보, WOLF의 다양한 정보등 뉴스와 정보를 얻을 수 있는 Facebook, Twitter, Youtube, Telegram 등 다양한 SNS 에 참여하여 진행하는 이벤트 소식을 만나볼수 있습니다.

 

다양한 수익 마케팅 : WOLF 컨텐츠에 참여한 유저는 수익이 추가적으로 발생할수 있는 마케팅(추천 수당, 직급 수당)을 경험하실 수 있습니다. 동료에게 프로젝트에 참여를 유도하여 추천이 적용되면 Farming에 참여하여 수익을 더 빠르게 적용 받을수 있습니다.

 

--------------

 

Gii thiệu dự án

WOLF Project là một dự án toàn cầu lớn mạnh, đáp ứng được các nội dung đổi mới, liên tục được phát triển và cập nhật như Thị trường OTC, giao dịch Wolf Margin và Wolf Farming.

Hoạt động marketing dài hạn có thể được thực hiện thong qua chuỗi hoạt động có thệ thống và các Dapp được hình thành dựa trên nhiều nội dung khác nhau cho phép người dùng được trải nghiệm.

Trò chơi được phát triển bằng cách sử dụng DAPP để mang lại sự thú vị cho người dùng bằng cách sử dụng các phát triển App để người dùng cso thể sử dụng nó một cách dễ dàng và thuận tiện.

 

Đặc điểm

Game & Tài chính : Người dùng tham gia WOLF sử dụng WSC Cash mà họ sở hữu hằng ngày và 50% người sở hữu tham gia vào game. Tham gia vào Margin Trading, Farming để kiếm lợi nhuận và tái đầu tư. Trò chơi rất thú vị và mang lại lợi nhuận cho người dùng.

Chia sẻ thông tin cộng đồng: Bạn có thể tiếp cận với các tin tức ngành coin, về WOLF và các sự kiện được tiến hành bằng cách tham gia vào các kênh SNS khác nhau như Facebook, Twitter, Youtube và Telegram.

Marketing lợi nhuận đa dạng: Người dùng tham gia vào nội dung WOLF có thể trải nghiệm marketing ( tiền thưởng giới thiệu, tiền thưởng level) có thể tạo ra nhiều lợi nhuận bổ sung. Giowis thiệu được nhiều người cùng tham gia vào dự án và khi giới thiệu thành công, người dùng có thể tham gia Farming và nhận doanh thu nhanh hơn.

Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.